Soal UAS/ PAS Tema 5 PPKn Kelas 4 Semester 1 Kurikulum 2013

Berikut ini adalah contoh Soal UAS/ PAS Tema 5 PPKn Kelas 4 Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi 2018. Soal sudah dilengkapi dengan kunci jawaban. Semoga soal UAS/PAS K13 Tema 5 muatan pelajaran PPKn ini dapat dijadikan referensi untuk belajar khususnya adik-adik kelas 4 guna persiapan diri menghadapi Penilaian Akhir Semester (UAS/PAS) 1

Soal UAS/ PAS Tema 5 

Contoh Soal UAS/ PAS Tema 5 PPKn Kelas 4 Semester 1 Kurikulum 2013

Kompetensi Dasar : PPKn


I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar !
1. Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama serta bijak menyelesaikan masalah merupakan pengamalan Pancasila sila ....
a. kedua
b. ketiga
b. keempat
d. kelima

2. Contoh sikap baik yang telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah ....
a. rendah diri
b. suka berdiskusi
c. suka bermalas-malasan
d. menghamburkan uang

3. Sikap-sikap berikut ini yang merupakan pengamalan dari sila keempat Pancasila
adalah ....
a. selalu tertib dalam menjalankan ibadah
b. mengganggu teman yang berlainan agama dalam beribadah
c. menyontek ketika ulangan ataupun mengerjakan tugas di kelas
d. menyampaikan pendapat dengan santun saat diskusi kelompok

4. Apabila keputusan musyawarah tidak sesuai dengan kehendak pribadi kita, sikap kita sebaiknya ....
a. marah-marah
b. menerima dengan lapang dada
c. memusuhi peserta musyawarah
d. mengganti keputusan sesuai dengan kehendak pribadi

5. Berikut ini yang bukan merupakan nilai luhur yang terkandung pada sila keempat Pancasila adalah ....
a. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
b. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
c. memaksakan suatu agama kepada pemeluk agama lain
d. mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama

6. Berikut ini kegiatan yang mencerminkan penerapan sila kelima Pancasila adalah ....
a. berbuat adil dalam kehidupan bermasyarakat
b. memecahkan masalah dengan musyawarah
c. tidak membeda-bedakan tema bermain
d. hemat dalam penggunaan uang

7. Budi menyelesaikan masalahnya dengan tanpa kekerasan. Tindakan tersebut merupakan wujud sikap ....
a. jiwa kepahlawanan
b. mengutamakan persatuan dan kesatuan
c. rela berkorban
d. cinta tanah air

8. Dewi menolong seorang nenek menyeberang jalan tanpa pamrih. Tindakan tersebut merupakan contoh sikap ....
a. rela berkorban
b. cinta tanah air
c. jiwa kepahlawanan
d. menghargai orang lain

9. Nilai yang mengajarkan kepada kita untuk menghargai perbedaan pendapat adalah nilai ....
a. kerja keras
b. toleransi
c. kejujuran
d. disiplin

10. Nilai-nilai juang dari para pahlawan harus kita terapkan dalam lingkungan ....
a. keluarga
b. masyarakat
c. sekolah
d. keluarga, sekolah, masyarakat

11. Berikut ini yang merupakan sikap yang mencerminkan sila ke 5 adalah ....
a. membela kebenaran pribadi
b. rela berkorban tanpa pamrih
c. berbuat baik untuk diri sendiri
d. berbuat adil kepada semua teman

12. Lingkungan pertama untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila adalah ....
a. sekolah
b. keluarga
c. masyarakat
d. bangsa

13. Berikut ini yang merupakan contoh sikap adil dalam kehidupan sehari-hari adalah ....
a. bermain tanpa mengenal waktu
b. belajar dengan sungguh-sungguh
c. menghormati hak milik orang lain
d. berlaku adil terhadap semu teman

14. Berikut ini yang bukan sikap pengamalan Pancasila sila ke 5 adalah ....
a. bersikap hemat dan mau bekerja keras sesuai kemampuan
b. rajin beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa
c. menggalang kegiatan sosial
d. gemar menabung

15. Cita-cita yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah ....
a. belajar dengan tekun
b. bersikap tanggung jawab
c. rajin beribadah kepada Tuhan
d. cita-cita masyarakat yang adil dan makmur yang merata

16. Sikap positif berikut ini yang tidak terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah ....
a. melaksanakan hidup sederhana
b. menerapkan keadilan bagi sesama
c. beribadah sesuai agama yang dianut
d. membiasakan tolong menolong dalam kehidupan

17. Mau menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada merupakan contoh
pengamalan Pancasila sila ....
a. kedua
b. ketiga
c. keempat
d. kelima

18. Membantu teman yang kesulitan belajar merupakan perwujudan pengamalan
Pancasila sila ....
a. kedua
b. ketiga
c. keempat
d. kelima

19. Berikut ini yang bukan merupakan pengamalan sila keempat Pancasila dalam lingkungan sekolah adalah ....
a. pembagian tugas pengurus RT
b. pembagian tugas dalam menyelesaikan tugas kelompok di sekolah
c. menyampaikan pendapat dengan santun saat diskusi kelompok
d. pemilihan ketua kelas

20. Sikap yang ditunjukkan para pahlawan ketika menghadapi penjajah adalah ....
a. berani
b. takut
c. sedih
d. ragu

II. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar !
1. Sila pada Pancasila berjumlah ..............................
2. Bunyi sila keempat Pancasila adalah ............................
3. Lambang sila keempat Pancasila adalah .................................
4. Jika ada teman yang berbeda pendapat, sikap kita sebaiknya .....................
5. Menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada merupakan pengamalan Pancasila sila ........................................
6. Lambang dari sila keempat Pancasila adalah .....................................
7. Orang yang berjasa bagi orang lain, bangsa, dan negaranya disebut .....................
8. Lambang Pancasila sila kelima adalah ............................................
9. Bangsa Indonesia telah memperoleh kemerdekaan berkat jasa para pahlawan. Di
alam merdeka ini, kepahlawanan dapat diwujudkan dalam sikap ........................
10. Bangsa Indonesia beragam, namun tetap dalam satu semangat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini merupakan bentuk pengamalan Pancasila sila .......................
11. Lambang sila kelima Pancasila adalah ......................................
12. Simbol yang melambangkan sila kelima memiliki arti ................................
13. Berbuat adil kepada teman sekelas merupakan pengamalan sila ke .....................
14. Menghormati hak anggota masyarakat merupakan pengamalan Pancasila sila ke ......
15. Di sekolah bila berbuat baik harus kepada semua ...............................
16. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan .....................................
17. Bunyi sila kelima Pancasila adalah .............................................
18. Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah merupakan salah satu makna Pancasila sila ................................................
19. Mau bekerja keras adalah contoh perilaku yang mencerminkan ............................
20. Lambang sila pertama Pancasila adalah ...................................

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan uraian yang jelas dan benar!
1. Sebutkan tiga makna yang terkandung dalam sila keempat Pancasila!
Jawab : .............................................................................................................
.............................................

2. Jelaskan makna lambang kepala banteng pada sila keempat Pancasila!
Jawab : .............................................................................................................
.............................................
3. Sebutkan tiga contoh pengamalan sila keempat Pancasila di lingkungan keluarga!
Jawab : .............................................................................................................
.............................................

4. Sebutkan tiga contoh pengamalan sila keempat Pancasila yang juga merupakan wujud sikap kepahlawanan!
Jawab : .............................................................................................................
.............................................

5. Sebutkan tiga contoh pengamalan sila keempat Pancasila di lingkungan sekolah !
Jawab : .............................................................................................................
.............................................

6. Bagaimana bunyi sila kelima Pancasila?
Jawab : .............................................................................................................
.............................................

7. Sebutkan tiga contoh sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila!
Jawab : .............................................................................................................
.............................................

8. Sebukan perwujudan sikap kepahlawanan di lingkungan sekolah!
Jawab : .............................................................................................................
.............................................

9. Apa yang dimaksud dengan pahlawan?
Jawab : .............................................................................................................
.............................................

10. Mengapa Pancasila tidak akan memiliki makna tanpa pengamalan?
Jawab : .............................................................................................................
.............................................

11. Sikap mau bertanggung jawab atas keadaan di sekitarnya, sesuai dengan penerapan sila keberapa?
Jawab : .............................................................................................................
.............................................

12. Sebutkan perwujudan sikap kepahlawanan di lingkungan keluarga!
Jawab : .............................................................................................................
.............................................

13. Temanmu yang berbeda agama sedang beribadah, mengetahui hal tersebut, bagaimana sikapmu?
Jawab : .............................................................................................................
.............................................

14. Apa tujuan yang terdapat pada sila kelima?
Jawab : .............................................................................................................
.............................................

15. Sebutkan contoh sikap pengamalan sila kelima di masyarakat!
Jawab : .............................................................................................................
.............................................

16. Sebutkan tiga nilai luhur yang terkandung dalam sila pertama Pancasila!
Jawab : .............................................................................................................
.............................................

17. Jelaskan makna lambang padi dan kapas pada sila kelima Pancasila!
Jawab : .............................................................................................................
.............................................

18. Apa yang kamu ketahui tentang kepahlawanan? Jelaskan!
Jawab : .............................................................................................................
.............................................

19. Sebutkan tiga contoh perilaku yang merupakan perwujudan sikap kepahlawanan di lingkungan masyarakat!
Jawab : .............................................................................................................
.............................................

20. Sebutkan tiga contoh pengamalan sikap kepahlawanan saat bermusyawarah!
Jawab : .............................................................................................................
.............................................

Kunci Jawaban Room I

1. b. keempat
2. b. suka berdiskusi
3. d. menyampaikan pendapat dengan santun saat diskusi kelompok
4. b. menerima dengan lapang dada
5. c. memaksakan suatu agama kepada pemeluk agama lain
6. d. hemat dalam penggunaan uang
7. b. mengutamakan persatuan dan kesatuan
8. c. jiwa kepahlawanan
9. b. toleransi
10. d. keluarga, sekolah, masyarakat
11. d. berbuat adil kepada semua teman
12. b. keluarga
13. d. berlaku adil terhadap semua teman
14. b. rajin beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa
15. b. bersikap tanggung jawab
16. c. beribadah sesuai agama yang dianut
17. c. keempat
18. a. kedua
19. a. pembagian tugas pengurus RT
20. a. berani

Kunci Jawaban Room II

1. lima sila
2. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
3. kepala banteng
4. menghargai
5. keempat
6. rantai emas
7. pahlawan
8. padi dan kapas
9. meneladani para pahlawan
10. ketiga
11. pohon beringin
12. kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya
13. lima
14. lima
15. orang
16. kepala banteng
17. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
18. keempat
19. sila kelima
20. bintang

Kunci Jawaban Room III

1. 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
   2. Dalam pengambilan keputusan lebih mengutamakan sikap musyawarah, dan juga
   3. Bersikap bijaksana tidak memaksakan kehendak

2. banteng adalah hewan yang suka berkumpul dengan sesamanya, seperti halnya dengan musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu

3. 1. mementingkan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi
    2. mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah
    3. tidak memaksakan kehendak

4. 1. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
   2. rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
   3. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah

5. 1. pemilihan ketua kelas
    2. musyawarah untuk menyelesaikan masalah
    3. tidak memaksakan kehendak

6. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

7. 1. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
    2. Menghormati hak orang lain
    3. Suka bekerja keras

8. membantu teman yang kesulitan dalam belajar, memberikan bantuan kepada teman yang kurang mampu

9. orang yang berjasa untuk kepentingan bangsa dan negara

10. karena Pancasila bukan sekedar dasar negara. Tetapi, Pancasila adalah pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

11. kelima
12. membantu adik yang kesulitan dalam belajar, membantu orang tua mengerjakan tugas rumah
13. menghormati
14. tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

15. 1. suka bekerja keras
     2. gotong royong memperbaiki tempat ibadah
     3. saling tolong menolong

16. 1. Beribadah dengan tekun
      2. Berdoa dan selalu bersyukur
     3. Tidak mengganggu pemeluk agama lain

17. Lambang padi dan kapas memiliki makna kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya
18. sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara
19. membantu tetangga yang sedang kesusahan, membantu korban bencana alam, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan

20. 1. menghargai pendapat orang lain
     2. Menerima hasil musyawarah sebagai keputusan bersama
    3. Memiliki iktikad baik untuk melaksanakan hasil musyawarah

Download Soal UAS/ PAS Tema 5 PPKn Kelas 4 Semester 1 Kurikulum 2013 plus Kunci Jawaban 

Note : Soal UAS/ PAS Tema 5 PPKn Kelas 4 Semester 1 Kurikulum 2013 adalah konten yang disusun oleh Juragan Les dan dilindungi undang-undang hak cipta. Dilarang mengcopy paste dan mempublish ulang konten dalam bentuk apapun ! Terima kasih

Itulah Soal UAS/ PAS Tema 5 PPKn Kelas 4 Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi 2018 yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat.

0 komentar:

Posting Komentar

Terima kasih sudah berkunjung di blog sederhana ini. Silahkan tulis komentar Anda. Berkomentarlah dengan baik dan sopan. Demi kesehatan blog ini, mohon maaf jika ada komentar yang harus saya hapus karena mengandung broken link (biasanya komentar tanpa nama komentator/Unknown/Tidak Diketahui/Profile Not Available). Jadi ... kalau ingin berkomentar gunakan AKUN DENGAN NAMA yaaa. Sekian dan terima kasih :)