Soal PAS 1 Pendidikan Agama Islam Kelas 5 T.A 2022/2023

Berikut ini adalah contoh latihan Soal PAS 1 Pendidikan Agama Islam Kelas 5 T.A 2022/2023 lengkap dengan kunci jawaban. Soal ini hanya sebagai bahan untuk belajar karena mungkin soal yang diujikan nantinya tidak sama dengan yang ada di blog ini. 

Semoga Soal PAS Pendidikan Agama Islam Kelas 5 yang admin bagikan ini bermanfaat dan dapat membantu adik-adik yang sedang mencari referensi belajar untuk persiapan menghadapi PAS/UAS 1.

Soal PAS 1 Pendidikan Agama Islam Kelas 5


Contoh Soal PAS 1 Pendidikan Agama Islam Kelas 5 T.A 2022/2023

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar !
1. Surah At-Tin ayat keempat diawali lafal ....
a. وَالتِّيْنِ
b. ثُمَّ
c. وَهٰذَا
d. لَقَد

2. Bacaan ikhfa terdapat pada lafal ….
a. وَالزَّيْتُوْنِۙ
b. وَالتِّيْنِ
c. الْاِنْسَانَ
d. الْبَلَدِ الْاَمِيْنِۙ

3. "Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?,"
adalah arti dari lafal ....
a. وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِۙ
b. ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَۙ
c. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِۗ
d. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ

4. Allah swt. hanya satu. Allah swt. tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah swt. Memiliki Asmaul Husna ....
a. Al-Qayyūm
b. Al-Ahad
c. Al-Mumit
d. Al-Hayy

5. Rumput yang semula kering dan mati menjadi hidup kembali ketika hujan turun. Allah swt. menghidupkan kembali rumput yang telah mati tersebut melalui hujan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah swt. Memiliki Asmaul Husna ....
a. Al-Mumit
b. Al-Hayy
c. Al-Qayyum
d. Al-Ahad

6. Asmaul Husna Al-Hayy memiliki arti bahwa Allah swt. ….
a. Maha Hidup
b. Maha Mematikan
c. Maha Berdiri Sendiri 
d. Maha Kuasa

7. Salah satu cara meneladani Asmaul Husna Al-Hayy adalah ....
a. mensyukuri hidup dengan beramal saleh
b. bersikap peduli terhadap orang lain
c. menyembah kepada-Nya hanya ketika butuh
d. memberikan sebagian rezeki kepada yang membutuhkan

8. Kitab injil diturunkan kepada Nabi ....
a. Dawud a.s. 
b. Isa a.s.
c. Musa a.s.
d. Muhammad saw.

9. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud a.s. melalui perantara Malaikat ....
a. Ridwan
b. Jibril
c. Izrail
d. Israfil

10. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa a.s. sebagai petunjuk bagi kaumnya. Kaum Nabi Musa a.s. adalah ….
a. kaum Quraisy
b. kaum Bani Israil
c. kaum Tsamud
d. kaum Jahiliah

11. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. secara …. 
a. serentak
b. sekaligus
c. berangsur-angsur
d. cepat

12. Nabi Muhammad saw. menerima wahyu yang pertama kali ketika berumur .....
a. 20 tahun
c. 30 tahun
b. 25 tahun
d. 40 tahun

13. Wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad saw. adalah Surah ....
a. Al-Baqarah ayat 1-5
b. Ali-Imran ayat 1-7
c. Al-'Alaq ayat 1-5
d. Al-Ikhlas ayat 1-4

14. Meyakini sepenuh hati bahwa Allah swt.telah menurunkan kitab-kitab-Nya kepada para nabi atau rasul hukumnya ....
a. mubah
b. makruh
c. sunah
d. wajib

15. Kitab Allah swt. Yang terjaga keasliannya sampai akhir zaman adalah ….
a. Taurat
b. Zabur
c. Injil
d. Al-Qur’an

16. Berkata sesuai dengan keyataan yang sebenarnya termasuk perilaku ....
a. adil
b. sederhana
c. teliti
d. jujur

17. Perhatikan cerita berikut !
Anita selalu pamit kepada kedua orang tuanya ketika hendak berangkat ke sekolah. la selalu melaksanakan setiap nasihat orang tuanya. Anita tidak pernah bersikap kasar kepada kedua orang tuanya.
Cerita di atas menunjukkan tentang sikap ....
a. menghargai teman
b. jujur kepada orang lain
c. hormat dan patuh kepada orang tua
d. sederhana dalam kehidupan sehari-hari

18. Perhatikan sikap-sikap berikut!
(1) Memandang guru dengan penuh rasa hormat.
(2) Bertutur kata dengan lemah lembut kepada guru.
(3) Menyela pembicaraan guru yang sedang menyampaikan pelajaran.
(4) Meminta izin kepada guru sebelum meninggalkan tempat belajar.
Perilaku di atas yang menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada guru adalah ....
a. (1), (2), dan (3)
b. (2), (3), dan (4)
c. (1), (3), dan (4)
d. (1), (2), dan (4)

19. Terhadap teman yang memiliki keyakinan berbeda kita harus bersikap ....
a. mengikuti
b. menghormati
c. memaksa
d. memusuhi

20. Berikut ini yang bukan termasuk syarat sah puasa adalah ....
a. beragama Islam
b. mumayiz
c. mustahik
d. suci dari haid dan nifas

21. Berikut ini yang bukan termasuk sunah puasa adalah ....
a. bersedekah
b. mengakhirkan sahur
c. mengakhirkan berbuka
d. membaca doa berbuka puasa

22. Perhatikan syarat-syarat berikut!
(1) Berakal.
(2) Balig.
(3) Kuat melaksanakan puasa.
(4) Makan sahur.
(5) Bersedekah.
Syarat wajib puasa ditunjukkan nomor ....
a. (1), (2), dan (3) 
b. (2), (3), dan (4) 
c. (2), (4), dan (5)
d. (3), (4), dan (5)

23. Nabi Dawud a.s. adalah ayah dari Nabi ....
a. Musa a.s. 
b. Ibrahim a.s.
c. Sulaiman a.s.
d. Ismail a.s.

24. Kemampuan dapat melunakkan besi dengan tangan merupakan salah satu mukjizat yang diberikan Allah swt. kepada Nabi ....
a. Musa a.s.
b. Isa a.s.
c. Dawud a.s.
d. Muhammad saw.

25. Kemampuan untuk menundukkan angin dan mengendarainya merupakan salah satu
keistimewaan Nabi ....
a. Ibrahim a.s. 
b. Harun a.s.
c. Sulaiman a.s.
d. Isa a.s.

26. Nabi Ilyas a.s. berdakwah kepada kaumnya agar tidak menyembah ....
a. api 
b. bintang
c. matahari
d. berhala

27. Nabi Ilyasa a.s. berdakwah kepada bani ....
a. Quraisy
b. Khazraj
c. Israil
d. Umayyah

28. Utusan Allah swt. yang terakhir adalah Nabi ....
a. Musa a.s.
b. Isa a.s.
c. Ismail a.s.
d. Muhammad saw

29. Ayah Nabi Muhammad saw, bernama ....
a. Abdullah
b. Abdul Muttalib
c. Abu Talib
d. Hasyim

30. Sebutan bagi pengikut-pengikut Rasulullah saw. pada awal dakwah beliau adalah ....
a. Ashabul Kahfi
b. Assābiqūnal Awwalūn
c. Jamiushahih
d. Jami'atul Muslimin

II. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar !
1. Surat At-Tin menempati urutan surah dalam Al-Qur’an yang ke …………………………………………
2. Mempercayai adanya kitab-kitab Allah adalah Rukun Iman yang ke-……………………………………
3. Kitab suci yang pernah diturunkan Allah swt. berjumlah …………………………………………………..
4. Guru adalah orang tua kita di …………………………………………………………………………………
5. Wahyu dari Allah yang berupa lembaran-lembaran disebut ………………………………………………
6. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musaa.s. ketika berada di Bukit ………………………………….
7. Surah Al-Baqrah ayat 183 berisi tentang perintah untuk melaksanakan ………………………………..
8. Berdiam diri pada hari-hari akhir di bulan Ramadhan disebut ……………………………………………
9. Ketika Nabi Sulaiman a.s. mengadakan rapat, ada burung yang datang. Burung yang dimaksud adalah burung …………………………………………………….……………………………………………....
10. Wanita yang pertama kali masuk Islam setelah Nabi Muhammad saw. Diangkat menjadi rasul adalah .......................................................................................................................................................

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan uraian yang jelas dan benar!
1. Demi apa sajakah Allah bersumpah dalam Surah At-Tin?
Jawab : .....................................................................................................................................................
……………………………………………………………

2. Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna ?
Jawab : .....................................................................................................................................................
……………………………………………………………

3. Jelaskan secara singkat isi pokok kitab Al-Qur'an!
Jawab : .....................................................................................................................................................
……………………………………………………………

4. Berikan contoh perilaku jujur di lingkungan sekolah!
Jawab : .....................................................................................................................................................
……………………………………………………………

5. Apa mukjizat terbesar yang dimiliki Nabi Muhammad saw.?
Jawab : .....................................................................................................................................................
……………………………………………………………Kunci Jawaban Room I

1. d. لَقَد
2. c. الْاِنْسَانَ
3. d. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ
4. b. Al-Ahad
5. b. Al-Hayy
6. a. Maha Hidup
7. a. mensyukuri hidup dengan beramal saleh
8. b. Isa a.s.
9. b. Jibril
10. b. kaum Bani Israil
11. c. berangsur-angsur
12. d. 40 tahun
13. c. Al-'Alaq ayat 1-5
14. d. wajib
15. d. Al-Qur’an
16. d. jujur
17. c. hormat dan patuh kepada orang tua
18. d. (1), (2), dan (4)
19. b. Menghormati
20. c. mustahik
21. c. mengakhirkan berbuka
22. a. (1), (2), dan (3) 
23. c. Sulaiman a.s.
24. c. Dawud a.s.
25. c. Sulaiman a.s.
26. d. berhala
27. c. Israil
28. d. Muhammad saw
29. a. Abdullah
30. b. Assābiqūnal Awwalūn

Kunci Jawaban Room II

1. 95
2. tiga
3. empat
4. sekolah
5. suhuf
6. Tursina
7. puasa ramadhan
8. ikhtikaf
9. Hud-Hud
10. Siti Khadijah

Kunci Jawaban Room III

1. Demi buah tin, buah zaitun, Gunung Sinai
2. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik
3. Isi pokok kitab Al-Qur'an meliputi akidah, syariat, sejarah, muamalah
4. Tidak menyontek ketika ulangan, berbicara apa adanya, mengembalikan barang yang dipinjam.
5. Mukjizat terbesar yang dimiliki Nabi Muhammad saw. adalah Al-Qur’an

Itulah Soal PAS 1 Pendidikan Agama Islam Kelas 5 T.A 2022/2023 yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat.

0 komentar:

Posting Komentar

Terima kasih sudah berkunjung di blog sederhana ini. Silahkan tulis komentar Anda. Berkomentarlah dengan baik dan sopan. Demi kesehatan blog ini, mohon maaf jika ada komentar yang harus saya hapus karena mengandung broken link (biasanya komentar tanpa nama komentator/Unknown/Tidak Diketahui/Profile Not Available). Jadi ... kalau ingin berkomentar gunakan AKUN DENGAN NAMA yaaa. Sekian dan terima kasih :)